A TİPİ MUAYENE KURULUŞU

Üst Yönetim Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

 • Firmamız, verilecek tüm periyodik kontrol ve muayene hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17020 standardı ile ve hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm mevzuat, standart ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, periyodik kontrol ve muayene hizmetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini taahhüt
 • Firmamız tüm faaliyetlerinde; bağımsızlık ve dürüstlük ilkelerine sadık kalacağını taahhüt eder.
 • Firmamız tüm faaliyetlerinde ilkelerini tehdit eden tüm unsurlar için risk değerlendirme yapar ve sürekli olarak güncel bir şekilde takip eder.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Firmamızca sunulan tüm hizmetler kurum veya kuruluşların konumuna, büyüklüğüne, herhangi birlik ya da gruba üye olmasına bağlı olmaksızın ve mali açıdan engelleyici ya da kolaylaştırıcı ayrım yapmaksızın eşit ve tarafsız olarak sunulur.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan etkilenmeyeceğini taahhüt eder.
 • Firmamız, güven sağlayan periyodik kontrol ve muayene hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri faaliyetlerindeki bir ilişkisi, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda periyodik kontrol ve muayene faaliyeti yapmayacağını taahhüt eder.
 • Firmamız ve tüm çalışanları, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz. Firmamız hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir.
 • Firmamızın yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı firmamıza hizmet verebilecek olan Periyodik Kontrol Personellerinin periyodik kontrol ve muayene hizmetleri ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.
 • Personel ücretleri, sunulan hizmetlerin sayısından, bu faaliyetlerin sonuçlarından ve elde edilen gelirlerden bağımsızdır. Hiçbir personele yapacağı ölçüm sayısına göre ayrıca prim ödemesi yapılmaz.
 • Firmamızın iç ve dış kaynaklı tüm personeli, kendilerini veya firmamızı çıkar çatışmasına sokabilecek, tarafsızlığına ve dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir durumdan haberdar olduklarında hiçbir faaliyette bulunmaz. Firmamızın tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi ya da kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, firmamız bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin firmamız yönetici, personel ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını taahhüt eder.
 • Firmamız, hizmet veren Periyodik Kontrol Personellerine periyodik kontrol ve muayene hizmetlerini öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, kapsam dahilinde görev alan tüm personelinin kendi insiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri başvuru sahibinin iç tetkiklerinde yer alan denetçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez.
 • Verilen hizmetlerde, firmamızın kusurundan kaynaklanan ve müşteri aleyhine olan maddi zararlar taahhütleri nispetinde tazmin
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri sürecinde taşeron muayene hizmeti almaz.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetlerinde teknik müdür ve periyodik kontrol personelleri arasında akrabalık ilişkisi bulunan çalışan bulunmaz veya çalıştırılmaz.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetlerinde inceleme sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistemin sürdürüleceği üst yönetim tarafından beyan edilmiş ve S03.POL.01.00 Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi ile teminat altına alınır.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetlerinde müşterilerden gelen maddi ve manevi menfaat teklifleri durumlarının ortaya çıkmasını engellemek için ilgili personele Taahhütname imzalatılmasını sağlar.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri ile ilgili müşterinin sorunsuz rapor alabilmesi için politika ve beyanların herkese duyurulması, periyodik kontrol ve muayene beklentilerinin iletilmesi ve duyurulmasını sağlar.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetleri ile ilgili daha önce hizmet verilmiş bir müşterinin başka şirketleri için hizmet talep ederken ücret konusunda kolaylık istemesi durumlarında müşteri iskonto oranlarını belirler.
 • Firmamız, periyodik kontrol ve muayene hizmetlerinde periyodik kontrol ve muayene ekibinin çıkar çatışması ile karşılaşması ve bu hususu üst yönetime bildirmemesi durumlarına karşı personel eğitimleri ve bilinçlendirme, personel sözleşmelerinde bu hususların netleştirilmesi, görev tanımlarında sorumlulukların net bir şekilde belirtilmesi, S03.POL.01 Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi ile önlem alır.
 • Periyodik kontrol ve muayene yetkisinin askıya alınmaması için uygun şekilde sistemin işletilmesi ve geliştirilmesi. Mesleki sorumluluk sigortası yapılması etkin bir iç denetim mekanizmasının işletilmesini sağlar.
 • Pazarlama (markalaşma dâhil) ve yeni müşterilerin yönlendirilmesi karşılığında komisyon ödenmesi veya diğer teşvikler gibi durumların ortaya çıkmasını engellemek için ilgili Müşteri ilişkileri personellerine S03.POL.01.00 Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi’ nin imzalatılmasını sağlar ve önlem alır.
 • Firmamız tarafsızlığının İŞTEST dışındaki etkenlerden (kişi yada kurum) dolayı zarar görmesi durumlarına önlem olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.
 • Şikayet&İtiraz Komitesinde yer alan üyenin sahip olduğu, çalıştığı, ortağı olduğu, ekibinde yer aldığı kuruluşların şikayet&itiraz süreçlerine katılması ve karar alması önlenir.
 • İŞTEST ismini kullanarak karalama yapanlar karşı Akreditasyon standartlarının eksiksiz ve tam olarak uygulanmasını sağlar.
 • Müşteri firmanın yapacağı baskılara önlem olarak politika ve beyanların herkese duyurulmasını, periyodik kontrol ve muayene beklentilerinin iletilmesini ve duyurulmasını sağlar.
 • Firmamız, şirket sahibinin sahibi olduğu diğer kuruluşlar ile ilgili risklere önlem olarak İŞTEST bünyesinde TS EN ISO/IEC 17020 standartında belirtilen periyodik kontrol hizmeti dışında herhangi bir faaliyet yapılmamasını taahhüt eder.
 • Firma sahipleri veya ortaklarının sahibi ya da ortak olduğu diğer şirketler ile ilgili tarafsızlığın korunmasına yönelik İŞTEST yönetimindeki üyelerinin diğer ticari işletmelerde üst yönetimlerinde görev almamasını sağlar.
 • Firmamız risklerini tespit ederek sürekli aksiyon alır.
 • Kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan dokümanlara sorumlulukları çerçevesinde tüm personelin uyması zorunludur. Yönetim Temsilcisi doğrudan üst yönetime bağlıdır.
 • Periyodik kontrol ve muayene hizmetleri sunduğu öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmadığını ve bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan firmamız bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt eder.

Biz Kimiz?

İletişim

Konum

Copyright @ 2021 Bursa Web Tasarım
HEMEN ARA
×